Uživatelé služeb „FINEPROXY“ jsou tímto vázáni následujícími ustanoveními a povinnostmi:

 1. Uživatelé se musí zdržet činností, které jsou v rozporu s platnými zákony nebo předpisy.
 2. Jakékoli akce nebo komunikace, které by mohly být vykládány jako vyhrožování, obtěžování nebo představující porušení práv na soukromí ostatních, jsou přísně zakázány. Stejně tak je zakázáno neoprávněné zachycování, sledování nebo pozměňování komunikace.
 3. Uživatelům je zakázáno zapojovat se do činností, které by mohly ublížit ostatním, ať už prostřednictvím používání škodlivého softwaru, jako jsou viry, spyware, malware, červi, trojské koně, časované bomby nebo jiné škodlivé kódy nebo pokyny.
 4. Jakékoli jednání, které slouží ke klamání, podvádění nebo pokusu o krádež identity, je výslovně zakázáno.
 5. Nelegální nebo nelegální hazardní hry nebo jejich propagace jsou přísně zakázány.
 6. Akce nebo komunikace určené k ponižování, zastrašování, podněcování násilí proti jednotlivcům nebo skupinám na základě věku, pohlaví, rasy, etnického původu, národnostního původu, náboženství, sexuální orientace, zdravotního postižení, zeměpisné polohy nebo jiné chráněné kategorie nejsou tolerováno.
 7. Jakákoli forma vykořisťování nebo poškozování dětí je jednoznačně zakázána.
 8. Uživatelé se musí zdržet reklamy, prodeje nebo nákupu nelegálního nebo kontrolovaného zboží nebo služeb.
 9. Přenášení, zobrazování nebo poskytování přístupu k explicitnímu obsahu zobrazujícímu sexualitu nebo násilí není povoleno.
 10. Neautorizované shromažďování nebo získávání osobních údajů, včetně, ale nikoli výhradně, názvů účtů a e-mailových adres, je přísně zakázáno.
 11. Jakákoli forma činnosti, která narušuje nebo narušuje služby, produkty FINEPROXY nebo servery a sítě k nim připojené, je zakázána.
 12. Uživatelé musí respektovat a neporušovat autorská práva, ochranné známky, patenty nebo jiná práva duševního vlastnictví ostatních.
 13. Porušení práv jakéhokoli jednotlivce na soukromí nebo publicitu je přísně zakázáno.
 14. Z důvodu zabezpečení uživatelského přístupu se důrazně nedoporučuje registrace pomocí dočasných e-mailových služeb nebo neexistujících e-mailových adres. Uživatelé jsou vyzýváni, aby se registrovali pomocí stabilní e-mailové adresy, ke které mají trvalý přístup.
 15. Žádná služba „FINEPROXY“ nesmí být používána v rozporu s podmínkami použití, podmínkami použití nebo příslušnou licencí. Kromě toho nesmí být žádný produkt nebo služba „FINEPROXY“ prodávána, dále prodávána nebo kopírována bez výslovného písemného souhlasu „FINEPROXY“.

Tyto příklady nejsou vyčerpávající a vyhrazujeme si právo tato ustanovení podle potřeby aktualizovat. „FINEPROXY“ si vyhrazuje právo odstranit jakýkoli obsah nebo pozastavit jakýkoli uživatelský účet, o kterém se domnívá, že porušuje tyto podmínky.

Povinná četba:

Vyberte a kupte proxy

Proxy datových center

Rotující proxy

UDP proxy

Důvěřuje více než 10 000 zákazníkům po celém světě

Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazník