KOMUNIKASI DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA" DENGAN SEMUA KESALAHAN. SEJAUH YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, «FINEPROXY» DAN PIHAK-PIHAK YANG DIGUNAKAN RUGI DENGAN INI MENAFIKAN SEMUA WARANTI, SAMA ADA TERNYATA MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK WARANTI TANPA HAD BAHAWA KOMUNIKASI ITU BEBAS DARI KECACATAN, DIPERBUAT DAGANGAN. ANDA MENANGGUNG KESELURUHAN RISIKO MENGGUNAKAN KOMUNIKASI UNTUK TUJUAN ANDA DAN MENGENAI KUALITI DAN PRESTASI KOMUNIKASI, TERMASUK TANPA HAD RISIKO PERKAKASAN, PERISIAN ATAU KANDUNGAN ANDA DIHAPUS ATAU ROSAK, SEHINGGA ANDA DIPERCILKAN. MAKLUMAT, ATAU PENGGUNA LAIN MENYALAHGUNAKAN ATAU MENYELESAIKAN PENYERAHAN ANDA. HAD INI AKAN TERPAKAI WALAUPUN KEGAGALAN TUJUAN PENTING SEBARANG REMEDI. SESETENGAH BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN ATAU HAD WARANTI TERSIRAT, JADI PENAFIAN INI MUNGKIN TIDAK TERPAKAI UNTUK ANDA.

KECUALI SEPERTI DIKEHENDAKI OLEH UNDANG-UNDANG, «FINEPROXY» DAN PIHAK YANG DIGUNAKAN RUGI TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG KEROSAKAN TIDAK LANGSUNG, KHAS, SAMPINGAN, AKIBAT ATAU TEladan YANG TIMBUL DARIPADA ATAU DALAM APA-APA CARA BERKAITAN DENGAN TERMA INI ATAU PENGGUNAAN KOMUNIKASI, TERMASUK TANPA HAD KEROSAKAN LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG ATAS KEHILANGAN MUHIH, TERHENTI KERJA, KEHILANGAN KEUNTUNGAN, KEHILANGAN DATA, DAN KEGAGALAN KOMPUTER ATAU PALSU FUNGSI, WALAUPUN DIMAKLUMKAN TENTANG KEMUNGKINAN KEMUNGKINAN, KEROSAKAN TERSEBUT DAN LAINNYA) YANG DIASASKAN TUNTUTAN TERSEBUT. LIABILITI KOLEKTIF «FINEPROXY» DAN PIHAK-PIHAK YANG GANTI RUGI DI BAWAH PERJANJIAN INI TIDAK AKAN MELEBIHI $500 (LIMA RATUS DOLAR). SESETENGAH BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN ATAU HAD KEROSAKAN SAMPINGAN, AKIBAT ATAU KHAS, JADI PENGECUALIAN DAN HAD INI MUNGKIN TIDAK BERKENAAN UNTUK ANDA.

Ganti rugi

Anda bersetuju untuk mempertahankan, menanggung rugi dan tidak memudaratkan «FINEPROXY», kontraktor, penyumbang, pemberi lesen dan rakan kongsinya; dan pengarah, pegawai, pekerja dan ejen masing-masing di atas (“Pihak Tertanggung”) daripada dan terhadap mana-mana dan semua tuntutan dan perbelanjaan pihak ketiga, termasuk yuran peguam, yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan Komunikasi kami oleh anda (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, daripada Penyerahan anda atau daripada pelanggaran anda terhadap mana-mana Syarat ini).

Pilih dan Beli Proksi

Proksi Pusat Data

Proksi Berputar

Proksi UDP

Dipercayai Oleh 10000+ Pelanggan Seluruh Dunia

Pelanggan Proksi
Pelanggan Proksi
Pelanggan Proksi
Pelanggan Proksi
Pelanggan Proksi