Lineární regrese je typ statistické analýzy používaný k identifikaci lineárních vztahů mezi závislou proměnnou (výsledkem) a jednou nebo více nezávislými proměnnými (faktory, které by mohly výsledek ovlivnit). Je to forma strojového učení pod dohledem, což znamená, že se při předpovědích spoléhá na data z označené tréninkové sady.

Lineární regrese se používá k předpovídání budoucích trendů a rozhodování na základě dat. Lze jej použít k odhadu budoucí hodnoty dané proměnné, jako jsou tržby, příjmy nebo účinnost reklamy, na základě známých výsledků a faktorů. Používá se také v analýze rizik a prognózách k odhadu pravděpodobnosti výskytu určitých událostí.

Lineární regrese funguje tak, že se nakreslí přímka, která nejlépe odpovídá datovým bodům. Tato přímka se nazývá regresní přímka a lze ji použít k předpovědím na základě dat. Obvykle se používá s korelačním koeficientem, který měří sílu vztahu mezi nezávislými a závislými proměnnými.

Algoritmus lineární regrese se běžně používá v mnoha oblastech, včetně financí, ekonomie, marketingu a datové vědy. Algoritmus lze použít pro prediktivní analytiku, prognózování a regresní analýzu. Používá se také například ve zdravotnictví k identifikaci trendů ve zdravotních stavech a léčbě.

Lineární regrese je jednou z nejstarších a nejpoužívanějších statistických metod. Je to mocný nástroj pro analýzu dat a vytváření předpovědí, ale neměl by být používán jako náhrada za pochopení základních vzorců v datech.

Vyberte a kupte proxy

Proxy datových center

Rotující proxy

UDP proxy

Důvěřuje více než 10 000 zákazníkům po celém světě

Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazníka flowch.ai
Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazník