Giao thức (từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là luật sơ cấp) là một bộ quy tắc và tiêu chuẩn chi phối định dạng, truyền tải và phân phối dữ liệu qua mạng. Nó xác định cách hai thiết bị giao tiếp và được sử dụng để tạo ra một ngôn ngữ chung mà tất cả các máy tính, máy chủ và các thiết bị mạng khác có hỗ trợ mạng đều hiểu được.

Một giao thức thường bao gồm các hướng dẫn về cách thiết bị gửi và nhận dữ liệu cũng như cách hai máy tương tác. Điều này có thể bao gồm các lệnh cụ thể để đồng bộ hóa hoặc xác thực, việc đánh địa chỉ hoặc sắp xếp thứ tự các thông báo hoặc định dạng dữ liệu hoặc thông báo lỗi.

Khi một mạng có nhiều giao thức có thể giao tiếp với nhau, nó được gọi là ngăn xếp giao thức. Ví dụ: hàng tỷ thiết bị như điện thoại thông minh và máy tính được kết nối Internet đều phải sử dụng cùng một giao thức để liên lạc. Ngăn xếp cơ bản này bao gồm một số lớp, chẳng hạn như lớp vật lý (ví dụ: mạng LAN), lớp liên kết dữ liệu (ví dụ Ethernet), lớp mạng (ví dụ IP) và lớp truyền tải (ví dụ TCP/UDP).

Các giao thức cung cấp một bộ quy tắc và thủ tục nhất quán để các máy tính giao tiếp với nhau, cho phép trao đổi thông tin, chia sẻ tài nguyên, truyền tải dữ liệu và truy cập từ xa. Chúng cũng giúp đảm bảo quyền riêng tư khi truyền dữ liệu bằng cách hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu.

Các giao thức phổ biến được sử dụng trong máy tính và mạng là Ethernet, Wi-Fi, IP (Giao thức Internet), TCP (Giao thức điều khiển truyền tải), UDP (Giao thức gói dữ liệu người dùng) và SSH (Secure Shell). Các giao thức này chịu trách nhiệm thiết lập kết nối giữa hai hoặc nhiều máy, cũng như phân phối gói, kiểm soát phiên, xác thực, mã hóa và các tác vụ khác.

Cuối cùng, có một số loại giao thức mạng, chẳng hạn như giao thức lớp ứng dụng, giao thức lớp vận chuyển và giao thức lớp mạng. Mỗi loại giao thức có bộ quy tắc và chức năng riêng thực hiện một nhiệm vụ cụ thể.

Chọn và mua proxy

Proxy trung tâm dữ liệu

Proxy luân phiên

Proxy UDP

Được tin cậy bởi hơn 10000 khách hàng trên toàn thế giới

Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng proxy flowch.ai
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền