Trạng thái là khái niệm cơ bản của lập trình máy tính, làm nền tảng cho việc phát triển ứng dụng và thiết kế hệ thống. Trạng thái là một sự sắp xếp nào đó của dữ liệu hoặc một hành động đang chờ được thực hiện mà một chương trình hoặc hệ thống có thể tham gia. Một chương trình hoặc hệ thống có thể chứa nhiều trạng thái và luồng của chương trình được xác định bởi sự chuyển đổi giữa các trạng thái đó.

Trong lập trình máy tính, các trạng thái thường được biểu diễn bằng các phần tử trong ngôn ngữ lập trình như biến hoặc cấu trúc dữ liệu. Mỗi trạng thái của một chương trình được thể hiện thông qua các giá trị của các phần tử này. Ví dụ: một chương trình có thể giữ hai biến – “điểm” và “số lượt” – để theo dõi trạng thái của trò chơi. Khoảng thời gian hiện tại khi chương trình ở trạng thái cụ thể này được gọi là “phiên bản” của nó.

Trong các hệ thống phần mềm phức tạp lưu trữ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu hoặc trên máy chủ, trạng thái có thể phức tạp hơn. Một ứng dụng có thể lưu trữ dữ liệu về người dùng, các hành động mà người dùng đã thực hiện và các tài nguyên có sẵn cho người dùng. Thông tin về tất cả các yếu tố này có thể được kết hợp thành một trạng thái duy nhất.

Máy trạng thái được sử dụng để lập mô hình các chương trình máy tính và để đảm bảo rằng các hoạt động hợp lệ chỉ có thể diễn ra ở trạng thái hợp lệ. Máy trạng thái sẽ thực thi rằng chỉ những dữ liệu hợp lệ mới được đưa vào hệ thống và cũng sẽ xử lý dữ liệu một cách chính xác khi xảy ra thay đổi trạng thái. Máy trạng thái được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng phải xử lý dữ liệu đầu vào của người dùng và kiểm soát các thành phần phần cứng hoặc giao tiếp với các máy tính khác một cách có thể dự đoán được.

Trạng thái cũng có thể đề cập đến việc đo lường các thuộc tính của hệ thống như bộ nhớ hoặc đầu vào tại một thời điểm nhất định, ở trạng thái đó. Ngoài ra, trạng thái có thể được sử dụng để mô tả phiên bản hiện tại của một phần mềm đã được lưu và hiện đang chạy.

Trạng thái rất cần thiết cho việc tính toán và lập trình, đồng thời các biến thể của khái niệm này sẽ được sử dụng bất kỳ lúc nào khi các nhà phát triển dự định tạo một ứng dụng. Việc theo dõi dữ liệu, nhiệm vụ và hành động mà hệ thống hiện có sẵn là chìa khóa để duy trì sự ổn định và độ tin cậy.

Kết thúc bài viết theo phong cách Wikipedia.

Chọn và mua proxy

Proxy trung tâm dữ liệu

Proxy luân phiên

Proxy UDP

Được tin cậy bởi hơn 10000 khách hàng trên toàn thế giới

Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng proxy flowch.ai
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền