SQL Tiêm là một kỹ thuật xâm nhập được sử dụng để tấn công cơ sở dữ liệu bằng cách tiêm mã độc. Đây là một trong những phương thức tấn công nguy hiểm và phổ biến nhất được sử dụng bởi những kẻ tấn công độc hại. Kỹ thuật này lợi dụng nhu cầu nhập dữ liệu của người dùng vào các ứng dụng web, cho phép kẻ tấn công tiêm mã độc vào cơ sở dữ liệu.

SQL SQL là một kiểu tấn công tiêm nhiễm, trong đó mã SQL độc hại được chèn vào trường nhập để thực thi. Sau đó, mã SQL độc hại có thể được sử dụng để giành quyền truy cập vào dữ liệu bí mật, thay đổi dữ liệu hoặc thậm chí thực hiện một cuộc tấn công từ chối dịch vụ.

Một ví dụ về cuộc tấn công SQL SQL là khi kẻ tấn công nhập lệnh SQL vào biểu mẫu web, chẳng hạn như biểu mẫu đăng nhập, thay vì nhập thông tin xác thực chính xác. Nếu đầu vào không được xác thực để đảm bảo đó là những gì ứng dụng mong đợi, lệnh sẽ được thực thi, cho phép kẻ tấn công giành quyền truy cập vào thông tin nhạy cảm được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.

Cách tốt nhất để ngăn chặn các cuộc tấn công tiêm nhiễm SQL là xác thực cẩn thận thông tin đầu vào của người dùng trước khi cho phép sử dụng nó trong một ứng dụng. Điều này có thể được thực hiện thông qua việc sử dụng các bộ lọc, che dấu đầu vào, thoát các ký tự đặc biệt và đảm bảo rằng tất cả các trường đều thuộc loại chính xác (ví dụ: chỉ cho phép các số trong trường số).

SQL SQL là một trong những mối đe dọa bảo mật nghiêm trọng nhất đối với các ứng dụng web và cơ sở dữ liệu và có thể gây ảnh hưởng bất lợi đến dữ liệu và hệ thống của một tổ chức. Điều cần thiết là các nhà phát triển phải đảm bảo rằng ứng dụng của họ được bảo mật đúng cách trước kiểu tấn công này.

Chọn và mua proxy

Proxy trung tâm dữ liệu

Proxy luân phiên

Proxy UDP

Được tin cậy bởi hơn 10000 khách hàng trên toàn thế giới

Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng proxy flowch.ai
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền