Quicksort là một thuật toán sắp xếp hiệu quả, chủ yếu được sử dụng để sắp xếp các tập dữ liệu lớn. Nó là một loại thuật toán chia để trị, nghĩa là nó chia một tập hợp lớn dữ liệu thành các tập hợp con, sau đó xử lý từng tập hợp con để sắp xếp toàn bộ tập dữ liệu.

Thuật toán quicksort thường được biểu thị bằng mã giả:

Quicksort(A, trái, phải)
nếu phải > trái
chọn một giá trị trục A[pivot]
mảng phân vùng xung quanh trục
Quicksort(A, left, PivotIndex – 1)
Quicksort(A, PivotIndex +1, phải)

Thuật toán quicksort có thể được giải thích thêm như sau. Thuật toán bắt đầu bằng cách chọn một phần tử, được gọi là trục, từ tập dữ liệu được sử dụng làm phần tử phân vùng. Sau đó, các tập hợp con của dữ liệu được tạo dựa trên trục xoay, với các phần tử nhỏ hơn trục được đặt trong một tập hợp con và các phần tử lớn hơn trục được đặt trong một tập hợp con khác. Sau đó, thuật toán xử lý đệ quy từng tập hợp con cho đến khi toàn bộ tập dữ liệu được sắp xếp.

Thuật toán sắp xếp nhanh là một trong những thuật toán sắp xếp hiệu quả nhất hiện có, với độ phức tạp về thời gian trung bình là O(N log N). Nó đặc biệt hữu ích để sắp xếp các tập dữ liệu lớn, chẳng hạn như các tập dữ liệu được tìm thấy trong hệ thống cơ sở dữ liệu.

Do tính hiệu quả của nó, thuật toán quicksort được sử dụng trong nhiều ngôn ngữ lập trình, bao gồm Java, C++ và Python. Nó cũng thường được sử dụng trong các ứng dụng như thuật toán tìm kiếm, xử lý đồ họa và an ninh mạng.

Chọn và mua proxy

Proxy trung tâm dữ liệu

Proxy luân phiên

Proxy UDP

Được tin cậy bởi hơn 10000 khách hàng trên toàn thế giới

Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng proxy flowch.ai
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền