Mạng đối thủ tạo ra lượng tử hóa vectơ (VQGAN) là một mạng đối thủ tạo ra (GAN) được sử dụng để tổng hợp hình ảnh. Mạng sử dụng công nghệ lượng tử hóa vectơ để tạo ra hình ảnh trông như thật chất lượng cao với thời gian đào tạo và độ phức tạp thấp hơn so với các kiến trúc GAN khác.

VQGAN lần đầu tiên được đề xuất bởi Jia-Hong Huang et al. vào năm 2018 và nó đã trở thành một lĩnh vực nghiên cứu tích cực kể từ đó. Nó kết hợp hai kỹ thuật học sâu tiên tiến, đó là mạng đối thủ tổng quát (GAN) và lượng tử hóa vectơ, cho phép nó tạo ra hình ảnh và âm thanh chất lượng cao với thời gian đào tạo và độ phức tạp thấp hơn.

Để đạt được khả năng tổng hợp hình ảnh, kiến trúc VQGAN bao gồm hai phần. Phần đầu tiên là mạng tổng quát (G) được đào tạo để tạo các mẫu từ một phân phối nhất định. Phần thứ hai là mạng phân biệt (D) được huấn luyện để phân biệt các mẫu được tạo với dữ liệu thực.

Phần lượng tử hóa vectơ được sử dụng để giảm số lượng tham số cần thiết để G thể hiện chính xác phân bố. Điều này được thực hiện bằng cách mã hóa không gian có chiều cao thành không gian có chiều thấp bằng sách mã gồm các vectơ mã. Các mẫu được tạo có khả năng biểu diễn giảm hơn so với hình ảnh đầu vào nhưng vẫn nắm bắt được tất cả các tính năng quan trọng ở mức độ phức tạp thấp hơn.

VQGAN đã được sử dụng thành công trong các ứng dụng như tổng hợp hình ảnh và âm thanh, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, dịch từ hình ảnh sang hình ảnh, phân tích xuôi dòng và nhiều tác vụ khác. Nó đạt được kết quả tốt hơn đáng kể so với GAN được đào tạo mà không cần lượng tử hóa vectơ và độ phức tạp thấp hơn khiến nó phù hợp với các ứng dụng thời gian thực.

Nhìn chung, Mạng đối thủ tạo ra lượng tử hóa Vector (VQGAN) là một mô hình tạo mạnh mẽ và hiệu quả có khả năng tạo ra hình ảnh và âm thanh trông như thật chất lượng cao với thời gian đào tạo và độ phức tạp giảm. Nó có ứng dụng trong nhiều lĩnh vực học sâu và ngày càng trở nên phổ biến nhờ khả năng tổng hợp hình ảnh ấn tượng.

Chọn và mua proxy

Proxy trung tâm dữ liệu

Proxy luân phiên

Proxy UDP

Được tin cậy bởi hơn 10000 khách hàng trên toàn thế giới

Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng proxy flowch.ai
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền